Stadgar

Stadgar för Boden Överluleå ForskarFörening (BÖFF)

§ 1 Namn

Boden Överluleå ForskarFörening

§ 2 Ändamål

Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden, har som ändamål att främja intresset för historieforskning, främst släkt- och bygdeforskning, samt att arbeta för bättre betingelser för sådan forskning.

§ 3 Säte

Föreningens verksamhetsområde är Bodens kommun.

§ 4 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs av verksamhetsårets sista medlemsmöte. Avgiften erläggs senast i mars månad. Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 5 Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne bryter mot föreningens stadgar, handlar på sådant sätt att det skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, ändamål och intressen eller försummat att betala beslutade avgifter.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelse.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte hålls under första kvartalet på dag som styrelsen beslutar.

§ 9 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast två veckor före årsmötet genom medlemsutskick eller/och annons i lokal tidning.

§ 10 Ärenden vid årsmöte

a) Val av mötesordförande samt anmälan av sekreterare

b) Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera protokollet

c) Fastställande av dagordning

d) Fråga om mötets behöriga utlysande

e) Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse

f) Revisorernas berättelse

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h) Verksamhetsplan och budget

i) Behandling av förslag från styrelsen 

j) Eventuell stadgeändring

k) Behandling av motioner

l) Val av föreningsordförande för ett år

m) Val av sex styrelseledamöter, vilka utses för en mandatperiod på två år på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år

n) Val av två revisorer (varav en sammankallande) samt två ersättare för ett år

o) Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

p) Arvode till styrelsen

q) Övriga ärenden

§ 11 Extra årsmöte

Vid extra årsmöte får endast förekomma de ärenden som angetts i kallelse till detta.

§ 12 Omröstning

Varje medlem äger en röst och kan inte representeras genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Vid val kan sluten omröstning begäras. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör.

§ 13 Medlemsmöte

Medlemsmöte hålls minst två gånger varje år. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen anser att skäl föreligger eller då minst en femtedel av medlemmarna gör framställan härom. Kallelse jämte förslag till dagordning delges minst fjorton dagar före mötesdagen. Vid medlemsmöte förs protokoll som justeras.

§ 14 Förfall för styrelsen

Skulle föreningen stå utan styrelse har valberedningen att kalla till extra medlemsmöte för att utse interimstyrelse för tiden fram till nästa årsmöte ifall medlemsmöte eller årsmöte inte är nära förestående. Vad gäller kallelse och övrigt har valberedningen att tillämpa reglerna för medlemsmöte. Skulle styrelsen av annan anledning vara ur stånd att verka kan valberedningen vid behov agera.

§ 15 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande, och dessa är eniga. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst fyra ledamöter så begär. Styrelsen utser inom sig två personer att var för sig eller gemensamt eller var för sig teckna föreningens firma. Styrelsen har möjlighet att som sekreterare eller kassör utse annan medlem, som då har närvarorätt vid styrelsens möten. Styrelsen har att utse redaktion för medlemstidningen samt hemsidesansvarig.

§ 16 Styrelsens ansvar

Styrelsen har att leda föreningens verksamhet så att de i andra paragrafen angivna ändamålen uppfylls. Styrelsen verkställer beslut tagna av årsmöte eller medlemsmöte men avgör ärenden av mindre betydelse eller brådskande art, dock inte ärenden av principiell betydelse. Styrelsen skall tillse att bokslut upprättas i samband med årsskifte samt ha räkenskaper, inventering och protokoll tillgängliga för revisorerna senast den 31 januari. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar, avskrivning av inventarievärden samt för arkivering av protokoll och räkenskaper. Styrelsen skall hålla medlemsregistret aktuellt!

§ 17 Revision

Revisorerna har rätt att ta del av alla föreningshandlingar de önskar. Senast två veckor före årsmöte skall de avge berättelse över sin granskning av föregående års förvaltning och ge förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter med en sammankallande. Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast en månad före årsmöte. Senare inkomna nomineringar behandlas endast på valbereningens initiativ.

§ 19 Motioner

Förslag från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Årsmötet kan besluta om behandling av senare inkomna motioner.

§ 20 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall presenteras senast i samband med kallelse till årsmötet.

§ 21 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte. Föreningens arkiv skall, efter sådant beslut, tillställas Folkrörelsernas Arkiv i Norrbotten. Övriga samlingar överlämnas till kommunbiblioteket i Boden och/eller till offentligt arkiv. Det möte som beslutar om likvidation tar också beslut om förfarandet med föreningens övriga egendom.

Dessa stadgar är fastställda genom beslut tagna vid årsmöte den 11 mars 2018.

Boden 2018-03-11.

Ewa Sandberg Ordförande

Bengt Eriksson Sekreterare

Yrsa Eddebo Justerare

Anna-Maria Persson Justerare